Czwartek, 26 maja 2022 r. Imieniny obchodzą: Filip, Paulina, Marianna

Komunikat Burmistrza Bytowa

Komunikat Burmistrza Bytowa
Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia,
nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

W związku z licznymi zgłoszeniami naruszeń przepisów z zakresu ochrony zwierząt Burmistrz Bytowa przypomina o obowiązkach właścicieli wynikających z przepisów prawa.


1) Właściciele i opiekunowie zwierząt są zobowiązani do zapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowych.

Właściciel zwierzęcia lub jego opiekun mają obowiązek zapewnić zwierzęciu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Sankcje:
Art. 9 a Ustawy o ochronie zwierząt:
Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym Policję.

Art. 125 Kodeksu wykroczeń:
Kto w ciągu dwóch tygodni od przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym organu Policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
Zabrania się znęcania nad zwierzętami. Przez znęcanie rozumie się zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:
 • umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów;
 • bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn;
 • używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć;
 • złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;
 • utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;
 • porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;
 • stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt;
 • wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;
 • utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Sankcje:
Art. 7 Ustawy o ochronie zwierząt:
Zwierzę źle traktowane może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji burmistrza i przekazane odpowiednim placówkom.
W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia
u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, policjant lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie burmistrza, celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia.
Kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia obciąża się jego dotychczasowego właściciela lub opiekuna.

Art. 35  Ustawy o ochronie zwierząt:
Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem. Jeżeli sprawca czynu działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


2) Właściciele i opiekunowie zwierząt są odpowiedzialni za zachowanie swoich zwierząt.

Właściciele i opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa osobom mającym kontakt ze zwierzętami. Zabrania się m. in. puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście oraz hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.

Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. Osoby utrzymujące na obszarze gminy zwierzęta domowe są zobowiązane do:
 • trzymania zwierzęcia, w szczególności psa, na terenie swojej nieruchomości, zabezpieczonej przed samodzielnym wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz;
 • towarzyszenia zwierzęciu na spacerze, stałego nadzorowania jego zachowania oraz niepozostawiania bez nadzoru osób dorosłych;
 • zaopatrzenia zwierząt domowych w środki zabezpieczające, takie jak kaganiec, uprząż, w przypadku przebywania w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, psy ras uznawanych za agresywne oraz psy wykazujące cechy agresywności lub swoim wyglądem i zachowaniem mogące stwarzać zagrożenie dla ludzi przebywających w otoczeniu należy zaopatrzyć w kaganiec. Pies wyprowadzany poza nieruchomość należącą do właściciela, winien posiadać znak rejestracyjny wydawany przez Urząd Miejski w Bytowie;
 • przestrzegania zakazu wprowadzania psów na tereny służące do zabaw dla dzieci (ogródki jordanowskie, place zabaw, piaskownice, boiska), na tereny szkół, przedszkoli, żłobków, cmentarzy komunalnych oraz innych obiektów, których zarządca wprowadzi taki zakaz; postanowienie to nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów asystujących;
 • usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych; postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, korzystających z pomocy psów asystujących;
 • ponoszenia kosztów transportu psa do schroniska dla bezdomnych zwierząt, kosztów zużytych materiałów weterynaryjnych oraz innych kosztów związanych ze złapaniem psa, na podstawie faktury wystawionej przez firmę, z którą Gmina Bytów zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Bytów w przypadku, gdy pies pozostając bez opieki zostanie złapany i umieszczony w schronisku, a jego właściciel zostanie ustalony;
 • ponoszenia kosztów utrzymania psa w schronisku dla bezdomnych zwierząt do czasu jego odebrania w przypadku, gdy pies pozostając bez opieki zostanie złapany i umieszczony w schronisku, a jego właściciel zostanie ustalony;
 • przeprowadzania corocznych obowiązkowych ochronnych szczepień psa przeciwko wściekliźnie, ustalanych każdorazowo przez służby weterynaryjne;
 • dbałości o to, aby jego zwierzę nie zakłócało spokoju mieszkańcom znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie, zwłaszcza w godzinach od 22.00 do 6.00;
 • przekazania zwłok zwierzęcia do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie;
 • pokrycia kosztów transportu, magazynowania i przekazania do unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia w przypadku, gdy zwłoki zwierzęcia zostaną oddane do unieszkodliwienia na zlecenie Gminy Bytów, a jego właściciel zostanie ustalony;
 • posiadania zezwolenia Burmistrza Bytowa na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną;
 • właściwego traktowania zwierząt domowych oraz zapewnienia im właściwych warunków bytowych.

Swobodnie poruszające się bez opieki psy będą uznane za bezdomne i zostaną odłowione, przewiezione oraz umieszczone w schroniskach dla bezdomnych zwierząt.

Sankcje:
Art. 77 Kodeks wykroczeń
Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Art. 78 Kodeks Wykroczeń: 
Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.

Art. 10 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
Kto nie wykonuje obowiązków określonych w „Regulaminie o utrzymaniu czystości
i porządku na terenie Gminy Bytów podlega karze grzywny”. Postepowania takie toczą się według przepisów Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenie. 


3) Właściciele i opiekunowie zwierząt są odpowiedzialni za ich właściwy transport. 

Osoba prowadząca pojazd mechaniczny jest zobowiązana zapewnić zwierzęciu właściwe warunki oraz zabezpieczyć je tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym mówią, że zwierzę nie może ograniczać widoczności i ruchów kierowcy.

Przyjęte zasady przy przewozie zwierząt to:
 • unikanie przewożenia zwierząt na fotelu obok kierowcy, a tym bardziej na desce rozdzielczej,
 • właściciel lub opiekun zwierzęcia winien posiadać przy sobie aktualną książeczkę zdrowia, w przypadku wyjazdu za granicę wymagany jest również paszport,
 • w trakcie jazdy należy zapewnić zwierzęciu możliwość krótkiego przespacerowania się, najedzenia i napicia wody.
Sankcje:
Art. 35  Ustawy o ochronie zwierząt:
Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem. Jeżeli sprawca czynu działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub w przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia w celu zakończenia cierpień zwierzęcia, do zawiadomienia lekarza weterynarii, członka Polskiego Związku Łowieckiego, funkcjonariusza Policji, pracownika Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnika Państwowej Straży Łowieckiej, strażnika łowieckiego lub strażnika Państwowej Straży Rybackiej.

Sankcje:
Art. 91 Kodeksu wykroczeń:
Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia zwierzę
w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.
Wyszukaj w serwisie
Rodzina 500+
Kalendarz imprez

Maj 2022
PnWtSrCzwPtSoNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Czyste Powietrze Pomorza 2016

Oferty inwestycyjne

Facebook bytowski
Gry kaszubskie
Wrota Pomorza
Bytowskie Centrum Kultury
Muzeum Zachodnio-Kaszubskie
Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
Powiat Bytowski
Partnerstwo Dorzecze Słupi
Odkryj Pomorze
Biblioteka Miejska
pomorskie
WKU
Urząd Skarbowy Bytów

Serwis stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.