Poniedziałek, 24 stycznia 2022 r. Imieniny obchodzą: Felicja, Rafał, Tymoteusz

Informacje

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/399/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przedstawia się wynik konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi.
Burmistrz Bytowa za pośrednictwem Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytowie zaprosił organizacje pozarządowe do konsultacji projektu ,,Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”. Opracowany program będzie stanowił podstawę współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

W dniu 3 października 2016 r. informacja o podejmowanych konsultacjach oraz projekt programu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  internetowej www.bytow.com.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytowie oraz wysłane e-mailem do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Bytów. Na złożenie uwag do projektu organizacje miały czas do 10 października 2016 roku.  Z inicjatywą zmian w programie wystąpiło Stowarzyszenie seniorzybytow.pl, proponując rozszerzenie zapisów w zadaniu pn. "Organizacja pływackich zajęć rekreacyjno-sportowych” oraz ,,Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych”.

W dniu 11 października 2016 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytowie odbyło się spotkanie w celu konsultacji projektu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele czterech stowarzyszeń oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bytowie. Podczas spotkania omówiono temat związany z konkursami ofert na zadania publiczne realizowane w Gminie Bytów, projekt programu oraz uwagi zgłoszone przez Stowarzyszenie seniorzybytów.pl. Z uwagi na to, że zadania zostały zapisane w taki sposób, aby dotyczyły jak największej liczby odbiorców uznano, że nie ma konieczności wprowadzania zmian do w/w zadań.
   
Więcej uwag do programu nie wniesiono.

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Burmistrz Bytowa zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”. Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Bytów z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania uwag, opinii i propozycji. Projekt programu dostępny jest:
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytowie,
  • na stronie Urzędu Miejskiego w Bytowie www.bytow.com.pl (zakładka - organizacje pozarządowe),
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytowie www.bip.bytow.com.pl (zakładka – organizacje pozarządowe).  
Wszelkie uwagi, opinie i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie do 10 października 2016 roku w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytowie, nadesłać pocztą elektroniczną na adres kultura@bytow.com.pl  lub złożyć pisemnie na adres: ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów.
Ponadto informujemy, że w dniu 11 października 2016 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytowie zostanie zorganizowane spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi. W programie spotkania przewiduje się omówienie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok” oraz otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Bytów w 2017 r.


Stypendia sportowe 2015

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bytowie w bieżącym roku przyznane zostaną stypendia dla sportowców osiągających wysokie wyniki w roku 2014 i kontynuujących karierę zawodniczą. Poniżej przedstawiamy w pełnym brzmieniu regulamin określający zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości okresowych stypendiów sportowych gminy Bytów dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2015 r.

Regulamin określający zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje
i wysokości okresowych stypendiów sportowych gminy Bytów dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe

§ 1. 1. Okresowe stypendium sportowe gminy Bytów, zwane dalej stypendium, przyznaje się osobie fizycznej, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) uprawia dyscyplinę i konkurencję sportu ujętą w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego, prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, z zastrzeżeniem ust.2;
2) jest mieszkańcem gminy Bytów lub reprezentuje klub zarejestrowany w gminie Bytów;
3) w roku przyznania stypendium ukończy najwyżej 25 lata;
4) uczestniczyła we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy związek sportowy w zawodach rangi mistrzowskiej, osiągając wyniki określone w pkt 5;
5) w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku uzyskała co najmniej jedno z następujących osiągnięć sportowych:
a) zajęła miejsce 1-8 w mistrzostwach świata i igrzyskach olimpijskich seniorów,
b) zajęła miejsce 1-6 w mistrzostwach świata młodzieżowców lub juniorów,
c) zajęła miejsce 1-6 w mistrzostwach Europy seniorów,
d) zajęła miejsce 1-6 w mistrzostwach Europy młodzieżowców lub juniorów,
e) zajęła miejsce 1-3 w mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców, juniorów i młodzików oraz w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
f) została powołana do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu.
2. W kategoriach wiekowych młodzików, juniorów i młodzieżowców przy przyznawaniu stypendium sportowego, będą brane pod uwagę tylko wyniki uzyskane w następujących dyscyplinach: badminton, boks, judo, karate, kolarstwo, lekkoatletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, tenis stołowy, żeglarstwo.

§ 2. 1. Okresowe stypendium sportowe gminy Bytów dla osoby uprawiającej sport osób niepełnosprawnych przyznaje się osobie fizycznej, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest mieszkańcem gminy Bytów lub reprezentuje klub zarejestrowany w gminie Bytów;
2) w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim uzyskała co najmniej jedno z następujących osiągnięć sportowych:
a) zajęła miejsce 1-8 w Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Olimpijskich Głuchych,
b) zajęła miejsce 1-6 w mistrzostwach świata w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk, o których mowa w lit. a powyżej,
c) zajęła miejsce 1-6 w mistrzostwach Europy w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk, o których mowa w lit. a powyżej, przy czym warunkiem przyznania stypendium jest, aby we współzawodnictwie sportowym, o którym mowa w pkt 2 powyżej, uczestniczyło co najmniej:
- 8 zawodników (odpowiednio: osad, załóg, sztafet) w dyscyplinach indywidualnych,
- 6 drużyn w zespołowych grach sportowych,
- 6 państw,
d) została powołana do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu,
e) zajęła miejsce 1-3 w mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców, juniorów i młodzików oraz w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
2. W przypadku, gdy regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników, drużyn, osad, sztafet lub załóg oraz w przypadku, gdy w danej dyscyplinie lub konkurencji sportowej, w których występują kategorie wagowe, istnieje naturalna niższa frekwencja w najlżejszych i najcięższych kategoriach wagowych, nie stosuje się kryteriów w zakresie liczby zawodników, drużyn i państw określonych w ust. 1 pkt 2.

§ 3. 1. W przypadku osiągnięcia przez osobę fizyczną dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 oraz § 2 ust. 1 pkt 2, osobie fizycznej przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium na podstawie najwyższego wyniku sportowego, wskazanego w składanym wniosku i potwierdzonego w zaświadczeniu wydanym przez właściwy polski związek sportowy lub przez właściwą organizację kraj ową prowadzącą działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać jedynie wskazanie najwyższego wyniku sportowego, na podstawie którego zawodnik ubiega się o przyznanie stypendium, wraz z określeniem: pełnej nazwy zawodów, terminu i miejsca rozegrania, kategorii wiekowej i konkurencji, w której został uzyskany.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć właściwy klub sportowy, związek sportowy lub osoba fizyczna.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko osoby fizycznej ubiegającej się o stypendium;
2) datę urodzenia;
3) adres zamieszkania;
4) zaświadczenie wydane przez właściwy polski związek sportowy potwierdzające uzyskanie wyniku sportowego, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 5 oraz przynależność klubową lub jej brak;
5) zaświadczenie wydane przez właściwy polski związek sportowy lub właściwą organizację krajową prowadzącą działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych oraz potwierdzenie spełnienie przesłanek, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2 oraz § 2 ust.2, dotyczących uzyskanego wyniku sportowego, liczby zawodników, drużyn, osad lub załóg oraz państw startujących w zawodach oraz przynależność klubową lub jej brak;
6) program szkoleniowy na dany rok sporządzony przez trenera;
7) zobowiązanie do informowania Burmistrza Bytowa o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium;
3. W przypadku osób fizycznych niepełnoletnich wnioski oraz oświadczenia składają opiekunowie prawni.
4. Wniosek składa się do Burmistrza Bytowa w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, na dany rok przyznania stypendium. Wnioski złożone bez zachowania terminu, będą rozpatrywane wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5. Osoby fizyczne, które spełniają przesłanki określone w § 1 i § 2, a trenują w klubach sportowych mających siedzibę poza gminą Bytów, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium sportowego, pod warunkiem złożenia oświadczenia, że nie otrzymali innego stypendium sportowego od samorządu gminnego właściwego dla siedziby klubu, który reprezentują lub stypendium sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ani że nie ubiegają się o takie stypendium. Otrzymanie takiego stypendium w trakcie otrzymywania stypendium gminy Bytów, spowoduje pozbawienie osoby fizycznej przyznanego mu stypendium gminy Bytów.
§ 5.  Wysokość   stypendium   przyznanego   za   osiągnięcia   indywidualne  wynosi miesięcznie brutto:
1) od 300 zł do 1.000 zł - dla osoby fizycznej, która osiągnęła wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 5 lit. a - b;
2) od 180 zł do 600 zł - dla osoby fizycznej, która osiągnęła wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 5 lit. c - d;
3) od 120 zł do 400 zł - dla osoby fizycznej, która osiągnęła wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 5 lit. e - f;
4) od 360 zł do 1.200 zł - dla osoby fizycznej, która osiągnęła wynik wskazany w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a;
5) od 240 zł do 800 zł - dla osoby fizycznej, która osiągnęła wynik wskazany w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b;
6) od 150 zł do 500 zł - dla osoby fizycznej, która osiągnęła wynik wskazany w § 2 ust 1 pkt 2 lit. c - e".

§ 6. 1. Stypendium przyznaje Burmistrz Bytowa, po zasięgnięciu opinii Rady Sportu w Bytowie.
2. Wykaz osób fizycznych, uprawiana dyscyplina sportowa, uzyskany wynik sportowy, wysokość przyznanych zawodnikom stypendiów oraz okres przyznania podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie.

§ 7. 1. Stypendium przyznaje się na okres do 10 miesięcy w ciągu roku, jednak nie dłuższy niż do 31 grudnia roku, w którym zostały przyznane.
2. Przyznane stypendia nie podlegają zwiększeniu w związku z uzyskaniem przez osobę fizyczną, w okresie jego pobierania, wyższego wyniku sportowego.

§ 8. 1. Osobę fizyczną pozbawia się stypendium, jeżeli w okresie jego pobierania:
1) nie realizuje programu szkoleniowego, zaprzestała startów lub treningów;
2) została ukarana karą dyscyplinarną przewidzianą w statucie danego związku sportowego lub w statucie klubu sportowego;
3) przestała spełniać warunek, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lub § 2 ust. 1 pkt 1;
4) przestała spełniać warunek, o którym mowa w § 4 ust. 5;
5) utraciła zdolność do uprawiania sportu w swojej dyscyplinie przez okres powyżej 6 miesięcy, potwierdzony orzeczeniem lekarskim;
6) została zdyskwalifikowana lub pozbawiona praw zawodnika;
7) zrzekła się pobierania stypendium.
2. Burmistrz Bytowa pozbawia zawodników przyznanych im stypendiów na wniosek właściwego klubu sportowego, właściwego polskiego związku sportowego, właściwej organizacji krajowej prowadzącej działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych lub z własnej inicjatywy.


Wyszukaj w serwisie
Rodzina 500+
Kalendarz imprez

Styczeń 2022
PnWtSrCzwPtSoNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Czyste Powietrze Pomorza 2016

Oferty inwestycyjne

Biblioteka Miejska
pomorskie
WKU
Urząd Skarbowy Bytów
Informacja Turystyczna
Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie
Krwiodawstwo
pomoc prawna
Facebook bytowski
Gry kaszubskie
Wrota Pomorza
Bytowskie Centrum Kultury
Muzeum Zachodnio-Kaszubskie

Serwis stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.