Niedziela, 25 lipca 2021 r. Imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Walentyna

Informacje

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/399/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przedstawia się wynik konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi.
Burmistrz Bytowa za pośrednictwem Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytowie zaprosił organizacje pozarządowe do konsultacji projektu ,,Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”. Opracowany program będzie stanowił podstawę współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

W dniu 3 października 2016 r. informacja o podejmowanych konsultacjach oraz projekt programu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  internetowej www.bytow.com.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytowie oraz wysłane e-mailem do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Bytów. Na złożenie uwag do projektu organizacje miały czas do 10 października 2016 roku.  Z inicjatywą zmian w programie wystąpiło Stowarzyszenie seniorzybytow.pl, proponując rozszerzenie zapisów w zadaniu pn. "Organizacja pływackich zajęć rekreacyjno-sportowych” oraz ,,Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych”.

W dniu 11 października 2016 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytowie odbyło się spotkanie w celu konsultacji projektu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele czterech stowarzyszeń oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bytowie. Podczas spotkania omówiono temat związany z konkursami ofert na zadania publiczne realizowane w Gminie Bytów, projekt programu oraz uwagi zgłoszone przez Stowarzyszenie seniorzybytów.pl. Z uwagi na to, że zadania zostały zapisane w taki sposób, aby dotyczyły jak największej liczby odbiorców uznano, że nie ma konieczności wprowadzania zmian do w/w zadań.
   
Więcej uwag do programu nie wniesiono.

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Burmistrz Bytowa zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”. Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Bytów z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania uwag, opinii i propozycji. Projekt programu dostępny jest:
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytowie,
  • na stronie Urzędu Miejskiego w Bytowie www.bytow.com.pl (zakładka - organizacje pozarządowe),
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytowie www.bip.bytow.com.pl (zakładka – organizacje pozarządowe).  
Wszelkie uwagi, opinie i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie do 10 października 2016 roku w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytowie, nadesłać pocztą elektroniczną na adres kultura@bytow.com.pl  lub złożyć pisemnie na adres: ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów.
Ponadto informujemy, że w dniu 11 października 2016 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytowie zostanie zorganizowane spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi. W programie spotkania przewiduje się omówienie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok” oraz otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Bytów w 2017 r.


Stypendia sportowe 2015

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bytowie w bieżącym roku przyznane zostaną stypendia dla sportowców osiągających wysokie wyniki w roku 2014 i kontynuujących karierę zawodniczą. Poniżej przedstawiamy w pełnym brzmieniu regulamin określający zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości okresowych stypendiów sportowych gminy Bytów dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2015 r.

Regulamin określający zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje
i wysokości okresowych stypendiów sportowych gminy Bytów dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe

§ 1. 1. Okresowe stypendium sportowe gminy Bytów, zwane dalej stypendium, przyznaje się osobie fizycznej, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) uprawia dyscyplinę i konkurencję sportu ujętą w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego, prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, z zastrzeżeniem ust.2;
2) jest mieszkańcem gminy Bytów lub reprezentuje klub zarejestrowany w gminie Bytów;
3) w roku przyznania stypendium ukończy najwyżej 25 lata;
4) uczestniczyła we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy związek sportowy w zawodach rangi mistrzowskiej, osiągając wyniki określone w pkt 5;
5) w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku uzyskała co najmniej jedno z następujących osiągnięć sportowych:
a) zajęła miejsce 1-8 w mistrzostwach świata i igrzyskach olimpijskich seniorów,
b) zajęła miejsce 1-6 w mistrzostwach świata młodzieżowców lub juniorów,
c) zajęła miejsce 1-6 w mistrzostwach Europy seniorów,
d) zajęła miejsce 1-6 w mistrzostwach Europy młodzieżowców lub juniorów,
e) zajęła miejsce 1-3 w mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców, juniorów i młodzików oraz w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
f) została powołana do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu.
2. W kategoriach wiekowych młodzików, juniorów i młodzieżowców przy przyznawaniu stypendium sportowego, będą brane pod uwagę tylko wyniki uzyskane w następujących dyscyplinach: badminton, boks, judo, karate, kolarstwo, lekkoatletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, tenis stołowy, żeglarstwo.

§ 2. 1. Okresowe stypendium sportowe gminy Bytów dla osoby uprawiającej sport osób niepełnosprawnych przyznaje się osobie fizycznej, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest mieszkańcem gminy Bytów lub reprezentuje klub zarejestrowany w gminie Bytów;
2) w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim uzyskała co najmniej jedno z następujących osiągnięć sportowych:
a) zajęła miejsce 1-8 w Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Olimpijskich Głuchych,
b) zajęła miejsce 1-6 w mistrzostwach świata w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk, o których mowa w lit. a powyżej,
c) zajęła miejsce 1-6 w mistrzostwach Europy w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk, o których mowa w lit. a powyżej, przy czym warunkiem przyznania stypendium jest, aby we współzawodnictwie sportowym, o którym mowa w pkt 2 powyżej, uczestniczyło co najmniej:
- 8 zawodników (odpowiednio: osad, załóg, sztafet) w dyscyplinach indywidualnych,
- 6 drużyn w zespołowych grach sportowych,
- 6 państw,
d) została powołana do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu,
e) zajęła miejsce 1-3 w mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców, juniorów i młodzików oraz w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
2. W przypadku, gdy regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników, drużyn, osad, sztafet lub załóg oraz w przypadku, gdy w danej dyscyplinie lub konkurencji sportowej, w których występują kategorie wagowe, istnieje naturalna niższa frekwencja w najlżejszych i najcięższych kategoriach wagowych, nie stosuje się kryteriów w zakresie liczby zawodników, drużyn i państw określonych w ust. 1 pkt 2.

§ 3. 1. W przypadku osiągnięcia przez osobę fizyczną dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 oraz § 2 ust. 1 pkt 2, osobie fizycznej przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium na podstawie najwyższego wyniku sportowego, wskazanego w składanym wniosku i potwierdzonego w zaświadczeniu wydanym przez właściwy polski związek sportowy lub przez właściwą organizację kraj ową prowadzącą działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać jedynie wskazanie najwyższego wyniku sportowego, na podstawie którego zawodnik ubiega się o przyznanie stypendium, wraz z określeniem: pełnej nazwy zawodów, terminu i miejsca rozegrania, kategorii wiekowej i konkurencji, w której został uzyskany.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć właściwy klub sportowy, związek sportowy lub osoba fizyczna.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko osoby fizycznej ubiegającej się o stypendium;
2) datę urodzenia;
3) adres zamieszkania;
4) zaświadczenie wydane przez właściwy polski związek sportowy potwierdzające uzyskanie wyniku sportowego, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 5 oraz przynależność klubową lub jej brak;
5) zaświadczenie wydane przez właściwy polski związek sportowy lub właściwą organizację krajową prowadzącą działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych oraz potwierdzenie spełnienie przesłanek, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2 oraz § 2 ust.2, dotyczących uzyskanego wyniku sportowego, liczby zawodników, drużyn, osad lub załóg oraz państw startujących w zawodach oraz przynależność klubową lub jej brak;
6) program szkoleniowy na dany rok sporządzony przez trenera;
7) zobowiązanie do informowania Burmistrza Bytowa o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium;
3. W przypadku osób fizycznych niepełnoletnich wnioski oraz oświadczenia składają opiekunowie prawni.
4. Wniosek składa się do Burmistrza Bytowa w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, na dany rok przyznania stypendium. Wnioski złożone bez zachowania terminu, będą rozpatrywane wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5. Osoby fizyczne, które spełniają przesłanki określone w § 1 i § 2, a trenują w klubach sportowych mających siedzibę poza gminą Bytów, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium sportowego, pod warunkiem złożenia oświadczenia, że nie otrzymali innego stypendium sportowego od samorządu gminnego właściwego dla siedziby klubu, który reprezentują lub stypendium sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ani że nie ubiegają się o takie stypendium. Otrzymanie takiego stypendium w trakcie otrzymywania stypendium gminy Bytów, spowoduje pozbawienie osoby fizycznej przyznanego mu stypendium gminy Bytów.
§ 5.  Wysokość   stypendium   przyznanego   za   osiągnięcia   indywidualne  wynosi miesięcznie brutto:
1) od 300 zł do 1.000 zł - dla osoby fizycznej, która osiągnęła wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 5 lit. a - b;
2) od 180 zł do 600 zł - dla osoby fizycznej, która osiągnęła wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 5 lit. c - d;
3) od 120 zł do 400 zł - dla osoby fizycznej, która osiągnęła wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 5 lit. e - f;
4) od 360 zł do 1.200 zł - dla osoby fizycznej, która osiągnęła wynik wskazany w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a;
5) od 240 zł do 800 zł - dla osoby fizycznej, która osiągnęła wynik wskazany w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b;
6) od 150 zł do 500 zł - dla osoby fizycznej, która osiągnęła wynik wskazany w § 2 ust 1 pkt 2 lit. c - e".

§ 6. 1. Stypendium przyznaje Burmistrz Bytowa, po zasięgnięciu opinii Rady Sportu w Bytowie.
2. Wykaz osób fizycznych, uprawiana dyscyplina sportowa, uzyskany wynik sportowy, wysokość przyznanych zawodnikom stypendiów oraz okres przyznania podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie.

§ 7. 1. Stypendium przyznaje się na okres do 10 miesięcy w ciągu roku, jednak nie dłuższy niż do 31 grudnia roku, w którym zostały przyznane.
2. Przyznane stypendia nie podlegają zwiększeniu w związku z uzyskaniem przez osobę fizyczną, w okresie jego pobierania, wyższego wyniku sportowego.

§ 8. 1. Osobę fizyczną pozbawia się stypendium, jeżeli w okresie jego pobierania:
1) nie realizuje programu szkoleniowego, zaprzestała startów lub treningów;
2) została ukarana karą dyscyplinarną przewidzianą w statucie danego związku sportowego lub w statucie klubu sportowego;
3) przestała spełniać warunek, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lub § 2 ust. 1 pkt 1;
4) przestała spełniać warunek, o którym mowa w § 4 ust. 5;
5) utraciła zdolność do uprawiania sportu w swojej dyscyplinie przez okres powyżej 6 miesięcy, potwierdzony orzeczeniem lekarskim;
6) została zdyskwalifikowana lub pozbawiona praw zawodnika;
7) zrzekła się pobierania stypendium.
2. Burmistrz Bytowa pozbawia zawodników przyznanych im stypendiów na wniosek właściwego klubu sportowego, właściwego polskiego związku sportowego, właściwej organizacji krajowej prowadzącej działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych lub z własnej inicjatywy.


Wyszukaj w serwisie
Rodzina 500+
Kalendarz imprez

Lipiec 2021
PnWtSrCzwPtSoNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Czyste Powietrze Pomorza 2016

Oferty inwestycyjne

Partnerstwo Dorzecze Słupi
Odkryj Pomorze
Biblioteka Miejska
pomorskie
WKU
Urząd Skarbowy Bytów
Informacja Turystyczna
Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie
Krwiodawstwo
pomoc prawna
Facebook bytowski
Gry kaszubskie
Wrota Pomorza

Serwis stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.